MEMBER voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEMBER PROGRAMMA
Laatste update: 1 mei 2018

Op het Batavia Stad MEMBER Programma zijn een aantal Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze waarborgen de rechten van de kaarthouders, de retailers en van Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (“Batavia Stad”). De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.bataviastad.nl en kunnen tevens worden opgehaald in het Information Centre.

A. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking en het gebruik van de spaarkaart (de “MEMBER Card”) in het kader van het MEMBER Programma van Batavia Stad.
 2. Door het gebruik van deze kaart verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

B. Algemeen

 1. Als deelnemer aan het MEMBER Programma kunt u op vertoon van uw MEMBER Card bij de verkooppunten van deelnemende bedrijven punten sparen en verzilveren.
 2. De MEMBER Card is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en uitsluitend voor particulier gebruik.

C. Aanvraag van een MEMBER Card

 1. Iedere natuurlijk persoon boven de 16 jaar met een woonadres in de EU, kan een MEMBER Card aanvragen.
 2. Bij elk van de bedrijven die zich heeft aangesloten bij het MEMBER Programma (de “Aangesloten Bedrijven”) kunt u een tijdelijke MEMBER Card krijgen, waarmee u direct met sparen kunt beginnen.
 3. U kunt de tijdelijke MEMBER Card vervangen voor een persoonlijke MEMBER Card bij het Information Centre in Batavia Stad Fashion Outlet.
 4. Bij het aanvragen van de persoonlijke MEMBER Card wordt u verzocht om persoonlijke gegevens te registreren. De persoonlijke gegevens worden onder meer door ons gebruikt om u persoonlijk te kunnen informeren over activiteiten gerelateerd aan Batavia Stad Fashion Outlet en om uw MEMBER Card bij verlies te kunnen retourneren.
 5. Wanneer u een persoonlijke MEMBER Card aanmaakt in het Information Centre, ontvangt u ter plaatse uw persoonlijke kaart.
 6. De MEMBER Card wordt kosteloos door Batavia Stad verstrekt.
 7. De MEMBER Card blijft te allen tijde eigendom van Batavia Stad.

D. Bescherming persoonsgegevens

 1. Indien en voor zover Batavia Stad als gevolg van het gebruik van het MEMBER Programma uw gegevens, waaronder persoons- en aankoopgegevens verwerkt, zal Batavia Stad dat doen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van de MEMBER Card geeft u ons toestemming om de in artikel D.1 bedoelde gegevens te verwerken. In de navolgende leden van dit artikel zijn enige bijzondere bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgenomen.
 3. Batavia Stad kan de in artikel D.1 bedoelde gegevens verwerken voor eigen doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, bestrijding van fraude en zulks met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot bezwaar, zoals nader aangeduid in de Privacy Policy Batavia Stad.
 4. Voor zover op het gebruik van de MEMBER Card van toepassing, zal Batavia Stad haar wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens (zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek) naleven.

E. Sparen met de MEMBER Card

 1. U ontvangt bij elk van de Aangesloten Bedrijven bij iedere aankoop spaarpunten (de “Spaareuro’s”) ter hoogte van 5% van het aankoopbedrag.
 2. Gebruik van de MEMBER CARD is uitgesloten in de Batavia Stad Pop-Up Stores.
 3. De Spaareuro’s worden berekend op het netto betaalde bedrag.
 4. Het Aangesloten Bedrijf zal op vertoon van de MEMBER Card de Spaareuro’s toekennen.
 5. U kunt maximaal EUR 200,- per dag sparen met uw MEMBER Card.
 6. U kunt maximaal 3 keer per winkel per dag en maximaal 14 keer in totaal per dag Spaareuro’s laten bijschrijven op uw MEMBER Card.
 7. Op vertoon van uw kassabon kunt u binnen 14 dagen na aankoop uw Spaareuro’s op uw MEMBER Card laten bijschrijven in de winkel van aankoop.
 8. Indien er gespaard is op een tijdelijke kaart dient registratie als MEMBER (in het Information Centre of de website van Batavia Stad) binnen 2 maanden plaats te vinden na het afgeven van de tijdelijke kaart, anders vervallen de gespaarde Spaareuro’s.
 9. Indien zich gedurende twaalf achtereenvolgende maanden geen transacties hebben plaatsgevonden met de MEMBER Card (sparen dan wel verzilveren), vervallen de gespaarde Spaareuro’s.
 10. Het saldo van de Spaareuro’s zoals dat bekend is bij Batavia Stad is bindend voor alle betrokkenen.

F. Verzilveren van Spaareuro’s

 1. U kunt uw Spaareuro’s pas verzilveren als u in het bezit bent van een persoonlijke MEMBER Card.
 2. Inwisselen van Spaareuro’s kan bij alle Aangesloten Bedrijven.
 3. U kunt maximaal 25% van het aankoopbedrag met Spaareuro’s voldoen.
 4. Op uw verzoek zal het Aangesloten Bedrijf de verschuldigde Spaareuro’s afboeken.
 5. U kunt zo vaak als u wilt Spaareuro’s verzilveren.
 6. Bij het terugbrengen van goederen die gedeeltelijk met Spaareuro’s zijn betaald, komt u niet in aanmerking voor een geld terug transactie. Andere geldende regelingen van de winkel zijn wel van toepassing.
 7. Slechts indien u de koop van een artikel ongedaan heeft gemaakt omdat het artikel ondeugdelijk is en het Aangesloten Bedrijf u geen vervangend product kon bieden of het artikel niet kon repareren, wordt het gebruikte MEMBER saldo geretourneerd. U dient zich hiervoor met een verklaring van het Aangesloten Bedrijf en uw MEMBER card bij het Information Centre te melden.
 8. Verzilvering is niet mogelijk op artikelen die extra afgeprijsd zijn (meer dan de minimale 30% korting op de retail adviesprijs), tenzij het Aangesloten Bedrijf anders bepaald.

G. Beschadiging, verlies, diefstal en fraude

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor de MEMBER Card en draagt het risico van ongeoorloofd gebruik en van beschadiging, verlies, diefstal en onbruikbaar raken van de MEMBER Card.
 2. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de MEMBER Card, dient u Batavia Stad hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de MEMBER Card wordt geblokkeerd en u kosteloos een nieuwe MEMBER Card kunt aanmaken in het Information Centre. Het resterende saldo van de oude MEMBER Card zal worden overgeboekt naar de nieuwe MEMBER Card.
 3. Bij vermoeden van fraude kan Batavia Stad of één van de Aangesloten Bedrijven waar de MEMBER Card wordt aangeboden deze onmiddellijk innemen en de politie waarschuwen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting van deelname en het verval van het gespaarde aantal Spaareuro’s.
 4. Batavia Stad noch de Aangesloten Bedrijven aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik van de MEMBER Card.

H. Beëindiging

 1. Batavia Stad heeft het recht om het MEMBER Programma te beëindigen dan wel geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
 2. Wijziging of beëindiging zal duidelijk via de website van Batavia Stad worden aangekondigd.
 3. De Spaareuro’s blijven tot 2 maanden na beëindiging geldig, waarna ze vervallen zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.

I. Slotbepalingen

 1. Batavia Stad behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
 2. De geldende algemene voorwaarden zijn in het Information Centre te vinden en staan op de website van Batavia Stad vermeld.
 3. Door gebruik te maken van de MEMBER Card na inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden, geeft u te kennen daarmee in te stemmen.
 4. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 6. U dient zich in geval van klachten of geschil omtrent het gebruik van de MEMBER Card in eerste instantie te wenden tot de betreffende winkel. Indien u er daarmee niet uitkomt, kunt u zich wenden tot Batavia Stad door een e-mail te sturen naar info@bataviastad.nl of door u te melden bij het Information Centre. Batavia Stad zal dan zo spoedig mogelijk op een klacht of geschil inhoudelijk reageren.
 7. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam